Kết quả thí nghiệm

Kết quả nén mẫu

HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM

Hình ảnh làm thí nghiệm

 

phu bac

 

phu bac

 

 

File tài liệu