Kết quả thí nghiệm sự kết dính giữa vữa và bê tông